Penser Access: A1M Pharma - Projektet fortlöper enligt tidsplan

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot steg rörelsekostnaderna med 28%. Ökningen var primärt driven av att bolaget har gått in i en aktivare fas för att slutföra förberedelserna för de kliniska studierna för ROSgard. Efter rapporten höjer vi vår kostnadsprognos för 2017 med SEKm 6 drivet av något högre rörelsekostnader under kvartalet. Estimaten för 2018e och 2019e lämnar vi oförändrade. Drivet av lyckade prekliniska studier samt att ROSgard följer den givna utvecklingsplanen höjer vi chansen för läkemedelskandidaten till 15% från 13%, vilket höjer vår SOTP till SEKm 175 (SEK 21,7 per aktie). Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs hela analysen från Penser Access enom att klicka härNordea Markets publicerar analys av A1M Pharma
Nordea Markets har publicerat en uppdragsanalys av A1M Pharma, där man konstaterar att bolaget är i färd med att bygga en behandlingsplattform baserad på sin läkemedelskandidat ROSgard med bred potential för att skydda celler och vävnader mot bl.a. oxidativ stress.

Nordea bedömer i sin uppdragsanalys marknadspotentialen för A1M Pharma inom indikationerna njurskydd vid strålterapi (PRRT) och havandeskapsförgiftning (preeklampsi) som lovande, motsvarande mellan 560 miljoner till 1,96 miljarder dollar för njurskydd vid PRRT och 1,2-3.2 miljarder dollar inom havandeskapsförgiftning.

För att läsa analysen, klicka härBioStock

”Bolaget förväntar sig att ha ett intressant nyhetsflöde med många potentiella triggers på kort och lång sikt. Under innevarande och kommande år väntas ett flertal viktiga milstolpar uppnås vilket – under förutsättning att utvecklingen går enligt plan, torde tala för en positiv utvecklingskurva.”

Analytiker: Jonas Söderström.
Läs mer här.Aktiespararna
”Under hösten har bolaget gjort fram­steg för läkemedels­­kandi­daten ROSgard™ vad gäller att påvisa säkerhet och säker­ställa tillverk­ning i stor skala. Detta i kombination med positiva (om än preli­minära) tecken på effekt för njurskydd vid cancerbehandling gör att vi ser ett större värde i projekt­portföljen jämfört med tidigare.”

Analytiker: Markus Augustsson och Niklas Elmhammer, Jarl Securities.
Läs mer här.Börshandlat
”Vi är positivt överraskade över samarbetet med CSL Behring. Här finns onekligen en mycket stor värdeskapande potential då eventuella kombinationsbehandlingar med rekombinant A1M-protein och plasmaproteiner kan komma att utöka antalet indikationsområden.”

Läs mer här.Small Cap
” Bolagets särläkemedelsstatus är definitivt ett starkt plus liksom det faktum att A1M är ett biologiskt läkemedel.”

Analytiker: Niklas Elmhammer.
Läs mer här.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se
Medlem av Preeclampsia Foundation
Legal disclaimer | © Copyright - A1M