För att säkerställa värdeskapandet i bolaget, och behålla ett försprång till existerande och framtida konkurrenter, arbetar A1M Pharma aktivt med att både ansöka om nya patent och utöka den geografiska räckvidden för bolagets existerande patentfamiljer.

Initialt säkrade bolaget immateriella rättigheter för medicinsk användning av A1M inom olika områden, men sedan valet av RMC-035 som aktiv substans i läkemedelskandidaten ROSGardTM har även ansökan om substanspatent lämnats in på flera nyckelmarknader. Substanspatent betraktas generellt som betydligt starkare, och ett godkännande för dessa ansökningar kan därmed förstärka A1M Pharmas möjligheter att teckna fördelaktiga licensavtal i framtiden.

Då A1M Pharma löpande utvärderar ytterligare användningsområden för A1M-baserade substanser kommer ytterligare patentansökningar att lämnas in i takt med att bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet fortgår.

Kommunikation om patentbesked
Efter inlämnad patentansökan, och svar på eventuella frågeställningar från det aktuella patentverket under ansökningsprocessen, erhålls vid positivt utfall ett så kallat besked om förväntat godkännande (notice of allowance). Det innebär att patentverket räknar med att godkänna patentet om det inte utmanas. Dessa besked kommuniceras alltid av A1M Pharma i pressmeddelande.

Därefter följer en så kallad överklagandetid då andra aktörer kan utmana patentet för att förhindra ett slutgiltigt godkännande. Om så sker kommuniceras även detta ut via ett pressmeddelande. Om ingen aktör utmanar ansökan, och bolaget erhåller ett slutgiltigt godkännande, kommuniceras detta endast när det gäller särskilt viktiga patentansökningar. Bolaget tillämpar individuell bedömning när det gäller vilka slutgiltiga godkännanden som kan anses omfattas av detta kriterium.

A1M Pharmas fem patentfamiljer
A1M Pharma har för närvarande tre godkända patent samt två patent under behandling. Här följer en förenklad översikt över den geografiska fördelningen av bolagets godkända patent samt en kort beskrivning av bolagets fem patentfamiljer:Patent avseende medicinsk användning av A1M
Patent baserat på proteinet A1Ms förmåga att hantera giftiga ämnen i kroppen som omfattar användning av A1M för behandling av sex grupper av sjukdomar:
  • Infektion och inflammation
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Inre blödningar
  • Strålningssjukdomar
  • Barn- och kvinnosjukdomar
  • Skador hos för tidigt födda barn.
Patent avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning
Patentfamiljen innehåller sammanlagt tre separata patent. Två patent avseende diagnostik av havandeskapsförgiftning. Ett patent avser fosterhemoglobin (HbF) och det kroppsegna proteinet A1M i kombination som tidiga diagnostiska markörer av havandeskapsförgiftning.  Ett utvidgat diagnostik- och prediktionspatent lämnades in 2016.

Patent avseende mitokondrierelaterade sjukdomar
Avser användningen av A1M för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar. Patentet gäller till och med 4 september 2033.

Patent avseende skydd av substansen A1M och A1M-relaterade proteiner (under behandling)
En PCT-ansökan som avser att skydda all tillverkning och produktion av A1M-relaterade proteiner har lämnats in under Q1 2016. Då det här är fråga om en rekombinant variant av det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) skulle ett beviljat patent innebära ett betydligt starkare skydd än vad som är möjligt för det kroppsegna proteinet A1M.

Patent avseende A1M i njursjukdomar (under behandling)
En patentansökan avseende användningen av A1M för skydd mot njurskador i samband med strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer (PRRT) lämnades in under 2016.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se