Den 6-9 september genomfördes International Society for the Study of Hypertension in Pregnancys (ISSHP) internationella forskningskonferens med fokus på forskning kring havandeskapsförgiftning. Konferensen arrangerades i Berlin och samlade ledande forskare från såväl akademiska institutioner som läkemedelsbolag. Stefan Hansson, professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet samt en av A1M Pharmas medgrundare, var en av de forskare knutna till A1M Pharma som höll presentationer under konferensen.

Kan du berätta lite om konferensen, vilka som deltog och dess syfte?
– ISSHP-konferensen riktar sig främst till kliniker, obstetriker, njurmedicinare, kardiologer, patologer och radiologer – som samtliga fokuserar på komplicerade graviditeter såsom havandeskapsförgiftning och intrauterina tillväxthämningar. De olika programpunkterna behandlar områden som grundforskning, nya kliniska riktlinjer för hantering av komplicerade graviditeter, nya behandlingsstrategier samt förebyggande behandling med existerande läkemedel som Aspirin (acetylsalisylsyra).

– Vidare är det stort fokus på att kunna prediktera sjukdomen i tidig graviditet samt att på ett mer precist sätt ställa rätt diagnos så tidigt som möjligt. De tyska organisatörerna arbetar nära tillsammans med Roche som utvecklar diagnostik baserad på biomarkörerna s-Flt-1 samt PlGF som främst är effektiva under graviditetens andra och tredje trimester. Inom A1M Pharma utvecklar vi istället markörerna HbF, A1M och hemopexin som har visat sig fungera väl för prediktion redan under den första trimestern samtidigt som de även ger en mer precis diagnostik senare under graviditeten.

Vad presenterade du och dina kollegor från A1M Pharma?
– Under vårt industrisymposium inledde en av världens främsta forskare inom havandeskapsförgiftning, Oxfordprofessorn Christopher Redman, med att sätta in fritt hemoglobin i ett större sammanhang av skadliga ämnen som är närvarande under sjukdomsförloppet.

– Därefter sammanfattade jag själv, Magnus Gram och Bo Åkerström A1M Pharmas koncept. Det bygger på att vi har identifierat en ny sjukdomsmekanism i form av att för mycket fosterhemoglobin bildas, vilket är skadligt för moderkakan och mammans organ. Vår diagnostik baseras på jämnvikten mellan fosterhemoglobinet och de kroppsegna skyddsprotein som jag nämnde ovan. Vi presenterade även behandlingsresultat i olika djurmodeller för havandeskapsförgiftning i vilka vår läkemedelskandidat ROSgard har visat god terapeutisk effekt.

– Dessutom presenterade doktorander från min samt Bo Åkerströms forskningsgrupp grundvetenskapliga resultat vid andra vetenskapliga symposier och posterpresentationer under konferensen.

Hur var det generella mottagandet av era presentationer?
– Bemötandet var generellt positivt. Deltagarna uppskattade den solida grundvetenskapen samt potentialen hos vår läkemedelskandidat som ett framtida läkemedel.

Etablerade ni några nya kontakter vid konferensen som kan vara till nytta för A1M Pharma?
– Vi har sedan länge etablerade kontakter med många av världens duktiga forskare inom havandeskapsförgiftning. På detta möte knöt vi bland annat utbyteskontakter som gör att vi kan skicka våra doktorander till andra laboratorium för att inhämta ny information och lära sig nya metoder.

Var det någon annan ny forskning som presenterades vid konferensen som du tyckte var särskilt intressant?
– Ett samarbete med professor Vesna Garovic vid Mayokliniken i USA har nyligen givit upphov till en publikation i en högt rankad tidskrift. Dessa resultat, som visar samband mellan fritt hemoglobin och njurskador, presenterades av henne under konferensen.

Är det något annat du skulle vilja lyfta fram från konferensen, eller generellt varför medverkan vid denna typ av konferenser är viktiga för ett bolag som A1M Pharma?
– Eftersom A1M Pharmas koncept är nytt är det viktigt att presentera det och få feedback från andra ledande forskare. Forskning är generellt sett en långsam process där nya infallsvinklar och samarbeten är viktiga komponenter. Genom samarbeten kan vi sprida och utveckla vårt arbete, och med mycket grundforskning som stödjer konceptet erhålls en ökad acceptans som i sin tur kan öppna för ytterligare samarbeten – en positiv spiral helt enkelt.

– För våra doktorander är det vidare mycket inspirerande att få träffa forskare som de bara har läst om, och att presentera och erhålla feedback på den egna forskningen är dessutom en viktig komponent i doktorandutbildningen.

– Slutligen är det viktigt för våra två forskningsgrupper som är kopplade till A1M Pharma att samlas som ett team och gemensamt visa upp de olika forskningsrön som tillsammans skall leda fram till vårt gemensamma mål – att ta fram världens första läkemedel för behandling av havandeskapsförgiftning.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se