Tomas Eriksson
Tomas Eriksson
VD

VD sedan juni 2008.
Anställd sedan juni 2008.
Född: 1964
Utbildning och erfarenhet: Tomas Eriksson har en fil kand. från Lunds universitet med huvudinriktning på företagsekonomi och har arbetat som affärsutvecklare och projektledare med särskilt fokus på tidiga utvecklingsbolag inom Life Science. Tomas Eriksson har även lång erfarenhet från arbete i ledande positioner med medicinsk teknik och diagnostik såsom: Area Manager Gambro AB, försäljningschef på Nordic Bioscience Danmark och Sales & Marketing Director i Magle Life Science AB.
Övriga uppdrag: Tomas Eriksson är styrelseordförande i Finja Founders AB samt Merozyne Therapeutics AB, styrelseledamot i Enorama Pharma AB, Finja Five AB samt Kombinator Affärsutveckling AB. Tomas Eriksson är VD för Bolagets dotterbolag, Preelumina Diagnostics AB. Tomas Eriksson är ägare till firman Kombinator O.B. och Kombinator Affärsutveckling AB samt delägare i Finja Five AB med 10 procent och i Swede Unipharma AB med 17 procent.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tomas Eriksson har tidigare varit VD för Lunds University Bioscience AB, styrelseledamot i WC Likvid AB samt Ximmune AB och styrelseordförande i Termino C 243 AB.
Innehav: 84 515 aktier i Bolaget, direkt och genom helägt bolag. Tomas Eriksson innehar även 18 859 Teckningsoptioner 2015/2018.
 
Eddie Thordarson
Eddie Thordarson
Utvecklingschef

Utvecklingschef sedan november 2015.
Anställd sedan november 2015.
Född: 1969
Utbildning och erfarenhet: Disputerad kemist från Lunds Universitet. Eddie Thordarson har drivit eget bolag inom utveckling och framtagande av avancerad teknisk utrustning för analys och har de senaste 15 åren varit anställd inom utveckling, marknadsföring och ledning i ett flertal bolag. Eddie Thordarson kommer närmast från en position som VD i Magle AB, som utvecklar medicintekniska produkter bl a för kirurgisk hemostas och interventionell radiologi. Under samma period hade Eddie Thordarson ett styrelseuppdrag i Nicachet AB.
Övriga uppdrag: Eddie Thordarson är ägare till Eddie Thordarson Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Eddie Thordarson har tidigare varit VD i Magle AB. Eddie Thordarson har varit styrelsesuppleant i DCG Nordic AB. Eddie Thordarson har under de senaste fem åren inga avslutade delägarskap över fem procent.
Innehav: 18 000 aktier, 12 572 Teckningsoption 2015/2018.
 
Martin Austin
Martin Austin
Business Development Director

Business Development Director sedan 2011.
Född: 1952
Utbildning och erfarenhet: Martin Austin är internationell expert på bl a finansiering, strategi och affärsutveckling inom branscherna läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Martin Austin har över 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin.
Övriga uppdrag: Martin Austin är styrelseordförande i Preelumina Diagnostics AB samt Zestagen SA, styrelseledamot i Algipharma SA, Deveirex AG, RSA AG samt partner i MarraM Sarl. Martin Austin är även rådgivare till ett antal styrelser och investeringsfonder samt kursledare för Centre for Executive Leadership for the Pharmaceutical Industry i Bryssel. Martin Austin är ägare av och verkställande direktör i TransformRx GmbH. Utöver styrelseuppdraget har Martin Austin även konsultuppdrag för Bolaget.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Martin Austin har tidigare bl a varit affärsutvecklingsansvarig för läkemedelsdivisionen inom Roche och tillhört ledningen för Paul Capital Partners. Martin Austin har varit styrelseledamot i flera start-up-företag och är även rådgivare till ett antal styrelser och investeringsfonder.
Innehav: 25 711 aktier, 6 286 Teckningsoption 2015/2018.
 
Fredrik Werner
Fredrik Werner 
CFO

CFO sedan mars 2018.
Anställd på konsultbasis sedan mars 2018.
Född: 1966
Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen i ekonomi. Fredrik Werner har lång erfarenhet från ledande positioner inom life science. Tidigare roller innefattar bland annat vd på Airsonett AB, CFO på BoneSupport AB och Managementkonsult på PwC.
Övriga uppdrag: Bedriver konsultverksamhet i FOC Venture.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD på Airsonett AB
Innehav: 0 aktier
 
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se