Tobias AgervaldDen 15 januari 2019 tillträder Tobias Agervald som ny vd för A1M Pharma. Tobias är docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar och har innehaft flera ledande befattningar inom global forskning och läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas. Han kommer närmast från en position som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development. Tobias gedigna bakgrund av klinisk läkemedelsutveckling och hans medicinska expertkompetens inom njurområdet kommer vara en stor tillgång i arbetet med att ta A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ vidare in i klinisk fas. Målet är att kunna erbjuda en ny behandling som kan motverka akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi.

Som specialistläkare inom njurmedicin har du mött många patienter med akuta njurskador – hur ser du på behovet av nya terapier?
Globalt drabbas över 13 miljoner människor årligen av någon form av akut njurskada. Risken för dödsfall eller allvarliga och kroniska följdverkningar av akut njurskada är alltså betydande, men dessvärre saknas i dag läkemedel som angriper orsaken till skadorna. En åldrande befolkning och ökad förekomst av flera sjukdomstillstånd som är associerade med akut njursvikt, till exempel diabetes, driver också behovet av nya behandlingar. Trots att orsakerna varierar är en central mekanism i många av de akuta njurskadorna så kallad oxidativ stress – ett problem som adresseras av A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard.

Vilka tidigare erfarenheter av läkemedelsutveckling tar du med dig när du tillträder som vd för A1M Pharma?
Närmast kommer jag från en position som medicinskt ansvarig för globala läkemedelsutvecklingsprojekt på det internationella läkemedelsföretaget Astellas Pharma. Mitt arbete där spände hela vägen från tidig forskningsfas till sen utvecklingsfas. Dessförinnan var jag delaktig i analys av läkemedelskandidater och mål för behandling, samt design och genomförande av kliniska studier via strategiska och rådgivande styrgrupper (advisory boards) i egenskap av specialistläkare och forskare. 

Vad kommer du ägna din första tid åt, när du börjar din nya roll som vd? 
Det viktigaste nu blir att leverera på det tidiga kliniska utvecklingsprogrammet för ROSgard och generera data i människa på ett säkert och effektivt sätt. Läkemedelsverket har gett klartecken till en fas 1-studie som planeras starta så snart leverans skett av studieläkemedel, vilket beräknas ske i slutet av första kvartalet 2019. Samtidigt fortsätter arbetet med att utforma den mer långsiktiga kliniska utvecklingsplanen, med fokus på de studier som följer direkt efter fas I. Vi lägger även stor kraft på att säkra produktionsprocessen för en framtida kommersiell produkt.

A1M Pharma planerar alltså att inleda kliniska studier med ROSgard under slutet av första kvartalet 2019. Vad betyder det för A1M Pharma att bolaget påbörjar kliniska studier?
Att kunna påbörja en fas I-studie med ROSgard bedömer jag som det viktigaste steget för A1M Pharma sedan bolaget grundades. Ytterst syftar vår verksamhet till att utveckla nya läkemedel för människor och då blir förstås övergången mellan preklinik och kliniska studier helt central. Det har varit en mödosam resa att komma fram till den här punkten. Bolaget har behövt stärka sin medicinska kompetens, etablera en optimal utvecklingsplan och säkra tillräckliga finansiella resurser. Alla dessa komponenter är nu på plats, och redan cirka sex månader efter studiestarten förväntas de första och förhoppningsvis värdehöjande resultaten kunna kommuniceras. 

Vilka viktigare milstolpar förväntar du dig att A1M Pharma kommer uppnå under 2019?
Den första viktiga milstolpen – att initiera en fas I‑studie i friska försökspersoner – har jag redan berört. Nästa potentiellt värdehöjande steg är att ta del av resultaten, vilket vi förväntar oss kunna göra redan cirka sex månader efter studiestarten. 

Hur skulle du beskriva potentialen för ROSgard inom indikationen akut njurskada i samband med hjärtkirurgi?
A1M Pharma har valt akuta njurskador kopplade till hjärtkirurgi för den planerade första patientstudien. Vi bedömer att det är en idealisk indikation utifrån ROSgards verkningsmekanism och tillgängliga prekliniska data. Tillgången till patienter är god, behandlingstiden är kort och det finns väldefinierade effektparametrar som accepteras av registreringsmyndigheterna. För att på ett effektivt sätt föra utvecklingen av vårt projekt framåt fokuserar vi initialt på denna indikation, men vi ser även en stor potential för ROSgard i bredare patientgrupper inom akuta njurskador.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se