A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Om A1M Pharma

Kampen mot akuta njurskador

A1M Pharma AB bildades 2008 av forskare vid Lunds universitet. Målet är att utveckla och kommersialisera läkemedelskandidaten ROSgard och därmed bidra till bättre och mer skonsamma behandlingar vid akuta njursjukdomar.

Läkemedelskandidaten ROSgard har centrala egenskaper som motverkar skador vid oxidativ stress genom att skydda, städa och reparera utsatt vävnad. Njurarna är ett organ som anses särskilt känsliga för skador som uppstår i samband med oxidativ stress. A1M Pharma har valt att prioritera akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi i den kliniska utvecklingen. Detta bedöms som en ytterst attraktiv indikation utifrån ROSgards verkningsmekanism, tillgängliga prekliniska data och utvecklingsmässiga fördelar.

Behandling med ROSgard har potential att rädda liv och förhindra kroniska och ytterst allvarliga konsekvenser till följd av nedsatt njurfunktion, så som livsuppehållande dialysbehandling.

Sidebar2

Kliniska studier

Vårt tidiga kliniska program består av två fas I studier i friska försökspersoner och en fas Ib studie i patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi.

Läs mer