A1M Pharma har fem internationella patentfamiljer:
 • Patent avseende medicinsk användning av A1M (Medical use of A1M)
 • Patent avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning
 • Patent avseende mitokondrierelaterade sjukdomar
 • Patent avseende skydd av substansen A1M och A1M-relaterade proteiner – under ansökan
 • A1M i njursjukdomar – under ansökan
En utförlig beskrivning av patentfamiljerna finns längre ner. Vi har även kommunicerat ansökan om substanspatent för läkemedelskandidaten RMC-035/ROSgard™ på viktiga marknader. Godkännande av dessa ansökningar skulle väsentligen stärka A1M Pharmas immateriella skydd. Enligt styrelsens bedömning är A1M Pharma beroende av patent för att behålla ett försprång till potentiella framtida konkurrenter samt för att säkra värdet i A1M Pharma. Vi är även beroende av patent för fortsatt skydd av befintliga och framtida produkter. Vi driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för oss viktiga teknologier och marknader. Löptiden för godkänt patent är tjugo år från den tidpunkt ansökan lämnas in.

Förenklad patentöversikt
Vi har patentansökningar under behandling på de flesta större marknader i världen. Den sammanlagda patentportföljen innehåller fem patentfamiljer enligt följande beskrivning:

Patentfamilj 1: Patent avseende medicinsk användning av A1M (Medical use of A1M)
Ett patent avseende medicinsk användning av A1M är godkänt i flertalet länder i Europa samt i Japan och Australien. Det andra även detta ett patent avseende medicinsk användning av A1M är godkänt i flertalet länder i Europa. Patentet baserar sig på A1M Pharmas förmåga att ”städa undan” giftiga ämnen och slaggprodukter som ger skador på celler och bindväv. Patentet omfattar användning av A1M för behandling av sex grupper av sjukdomar som beror på förhöjda halter i kroppen av sådana giftiga ämnen, s k oxidativ stress. De sex grupperna är:
 1. Infektion och inflammation
 2. Hjärt- och kärlsjukdomar
 3. Inre blödningar
 4. Strålningssjukdomar
 5. Barn- och kvinnosjukdomar
 6. Skador hos för tidigt födda barn
Patentfamilj 2: Patent avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning
Patentfamiljen innehåller sammanlagt tre separata patent. Två patent avseende diagnostik av havandeskapsförgiftning är godkänt inom flertalet länder inom Europa, Japan, Australien, Ryssland, Mexiko, Nya Zeeland, Sydkorea, USA och i Sydafrika.
Ett patent avser fosterhemoglobin (HbF) och det kroppsegna proteinet A1M i kombination som tidiga diagnostiska markörer för havandeskapsförgiftning. Ett utvidgat diagnostik- och prediktionspatent lämnades in 2016.

Patentfamilj 3: Patent avseende mitokondrierelaterade sjukdomar
Patent avseende mitokondrierelaterade sjukdomar är godkänt i flertalet länder inom Europa, Nya Zeeland och Singapore. Patentet avser användning av Bolagets läkemedelskandidat A1M och gäller behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar. Patentet är Bolagets första inom patentportföljen för mitokondrierelaterade sjukdomar och gäller till och med 4 september 2033.

Patentfamilj 4: Patent avseende skydd av substansen A1M och A1M-relaterade proteiner
En patentansökan avseende skydd av all tillverkning och produktion av A1M-relaterade proteiner har lämnats in under Q1 2016.

Patentfamilj 5: A1M i njursjukdomar
En patentansökan har lämnats in 2016 som avser skydd mot njurskador med A1M som bl a omfattar njurskydd vid strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer, Peptide Receptor Radionuclide Therapy.

Varumärkesskydd
A1M Pharma är innehavare av EU-varumärket nr 015904246 avseende bolagets logotyp. Med EU-varumärket som prioritet har även varumärkesskydd sökts i andra för bolaget strategiskt viktiga länder. A1M Pharma har i samma länder även ansökt om varumärkesskydd för namnet ROSgard.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se