Enligt A1M Pharmas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex styrelseledamöter och en suppleant. Styrelsen har säte i Lunds kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Innehaven nedan är baserad på den information om aktieägandet i bolaget per den 4 maj 2018.


Styrelsen för A1M Pharma AB

Martin Austin
Martin Austin
Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan april 2016.
Född: 1952
Utbildning och erfarenhet: Martin Austin är internationell expert på bl a finansiering, strategi och affärsutveckling inom branscherna läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Martin Austin har över 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin.
Övriga uppdrag: Martin Austin är styrelseordförande i Preelumina Diagnostics AB samt Zestagen SA , styrelseledamot i; Algipharma SA, Deveirex AG, RSA Ag samt partner i MarraM Sarl. Martin Austin är även rådgivare till ett antal styrelser och investeringsfonder, samt kursledare för Centre for Executive Leadership for the Pharmaceutical Industry i Bryssel. Martin Austin är ägare av och verkställande direktör i TransformRx GmbH. Utöver styrelseuppdraget har Martin Austin även konsultuppdrag för Bolaget.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Martin Austin har tidigare bl a varit affärsutvecklingsansvarig för läkemedelsdivisionen inom Roche och tillhört ledningen för Paul Capital Partners. Martin Austin har varit styrelsemedlem i flera start-up-företag och är även rådgivare till ett antal styrelser och investeringsfonder.
Innehav: 25 711 aktier, 6 286 Teckningsoptioner 2015/2018.
 
Anders Ermén
Anders Ermén
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan november 2012.
Född: 1963
Utbildning och erfarenhet: Anders Ermén har en ekonomutbildning och har mer än 20 års erfarenhet från musikoch medieindustrin, såväl nationellt som internationellt. Anders Ermén har även lång erfarenhet av beskattningsfrågor och avtalsförhandling.
Övriga uppdrag: Anders Ermén driver sedan 1996 egen verksamhet med inriktning på redovisning, affärsutveckling och management. Anders Ermén är styrelseordförande i Enorama Pharma AB samt styrelseledamot i, Preelumina Diagnostics AB, Baulos Capital Belgium SA och Ermén Produktion & Redovisning AB. Anders Ermén är därtill ägare av Ermén Produktion & Redovisning AB och innehavare av Ermén Konsult Enskild Firma. Anders Ermén har sedan 2012 representerat huvudägaren Baulos Capital Belgium SA i A1M Pharmas styrelse. Utöver styrelseuppdrag har Anders Ermén även konsultuppdrag för Bolaget.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tidigare bolagsman i Ermén & Sand HB.
Innehav: 35 019 aktier privat, via bolag och närstående personer.
 
Christina Glad
Cristina Glad
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan november 2012.
Född: 1952
Utbildning och erfarenhet: Cristina Glad är teknologie doktor i biokemi, Executive MBA. Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling, såsom antikroppar för diagnostiskt och terapeutiskt bruk, utveckling av produktionsprocesser för antikroppsläkemedel, uppbyggnad av kontraktsproduktionsverksamhet, utveckling av antikroppsläkemedel, erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin tidigare roll som såväl VD som vice VD har Cristina Glad varit med att utveckla BioInvent International AB från ett teknikplattformsföretag till ett företag med flera läkemedelskandidater i produktportföljen. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).
Övriga uppdrag: Cristina Glad är styrelseledamot i Ideonfonden AB, Medeon Aktiebolag, Preelumina Diagostics AB samt RhoVac AB och driver sedan december 2012 C Glad Consulting AB, där hon är ensam styrelseledamot. Utöver styrelseuppdraget har Cristina Glad även konsultuppdrag för Bolaget.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Cristina Glad har varit VD och vice VD i BioInvent International AB och har även varit styrelseledamot i BioInvent Finans AB.
Innehav: 9 141 aktier och 6 286 Teckningsoptioner 2015/2018.
 
Stefan Hansson
Stefan Hansson
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan juni 2008.
Född: 1965
Utbildning och erfarenhet: Stefan Hansson är överläkare och professor i obstetrik och gynekologi. Stefan Hansson är medgrundare av A1M Pharma. Stefan Hansson är även uppfinnare och medgrundare av Preelumina Diagnostics AB, samt är senioransvarig för klinisk forskning och utveckling i Bolaget. Stefan Hansson arbetar som professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och vid kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i södra Sverige. Stefan Hansson har publicerat 80 vetenskapliga artiklar och har haft central betydelse för upptäckten av fritt fosterhemoglobin vid havandeskapsförgiftning. Stefan Hansson står som uppfinnare bakom fem patent/patentansökningar. För närvarande tjänstgör Stefan Hansson som vice dekanus med särskilt ansvar för forskarutbildningen vid Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet. Stefan Hanssons forskning har sedan 1999 varit fokuserad på havandeskapsförgiftning.
Övriga uppdrag: Stefan Hansson är vice dekanus med särskilt ansvar för forskarutbildningen vid Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet och arbetar även som professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och vid kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i södra Sverige. Stefan Hansson är styrelseledamot i Preelumina Diagnostics AB och S.R. Hansson Medicinsk Konsult AB samt styrelsesuppleant i BEWETE AB. Stefan Hansson är även medgrundare, verkställande direktör, styrelseledamot samt innehavare av 18 procent av aktierna i Hälsomedicinskt Center Barnmorskemottagning AB. Stefan Hansson är grundare, verkställande direktör och ägare av S.R. Hansson Medicinsk Konsult AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga avslutade tidigare uppdrag eller delägarskap över 5 procent under de senaste fem åren.
Innehav: 113 151 aktier privat och via närstående personer, 2 095 Teckningsoptioner 2015/2018.
 
Bo Åkerstrom
Bo Åkerström
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan juni 2008.
Född: 1952
Utbildning och erfarenhet: Bo åkerström är professor i medicinsk kemi, författare av ca 150 vetenskapliga artiklar och har haft central betydelse för upptäckten av molekylen A1M och dess funktioner i kroppen. Bo Åkerström är världsledande inom forskningsområdet och idégivare till flera av A1Mproteinets medicinska tillämpningar. Bo Åkerström står som uppfinnare bakom åtta patent/patentansökningar inom A1M Pharmas medicinska område och har tidigare arbetat fram ytterligare tre uppfinningar som har lett fram till patent och bioteknikprodukter, protein G och protein L, General Electric Healthcare. Övriga uppdrag: Bo Åkerström är medgrundare till A1M Pharma och ansvarar för Bolagets prekliniska forskning. Bo Åkerström är styrelseledamot i Preelumina Diagnostics AB. Bo Åkerström har delägarskap motsvarande 50 procent i Rim och reson Musikproduktion HB. Bo Åkerström står som ägare av firman Åkerström Produktion.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bo Åkerström har tidigare varit styrelseledamot i BRF Prennebo.
Innehav: 140 900 aktier privat och via närstående personer, 2 095 Teckningsoptioner 2015/2018.
 
Magnus Gram
Magnus Gram
Styrelsesuppleant

Styrelsesuppleant sedan juni 2012.
Född: 1980
Utbildning och erfarenhet: Magnus Gram är doktor i medicinsk vetenskap, forskare och projektledare. Magnus Gram är en av uppfinnarna och grundarna till A1M Pharma. Martin Gram är även idégivare till flera av A1M-proteinets medicinska tillämpningar och står som uppfinnare bakom ett flertal patent/ patentansökningar inom Bolagets medicinska område. Övriga uppdrag: Magnus Gram är styrelsesuppleant i dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB sedan 2012.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Magnus Gram har inga delägarskap över fem procent och har ej heller haft något delägarskap över fem procent under de senaste fem åren. Magnus Gram har inga avslutade uppdrag.
Innehav: 37 953 aktier privat och via närstående personer, 2 514 Teckningsoptioner 2015/2018.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se